"கடுமையாக உழைப்பதை விட திறமையாக உழைக்கக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்"

Software Services5 (5) 5 (4) 5 (2) 5 (1) 5 (1) 4 4(1) 3 (3) 3 (2) 3 (1) 2 (6) 2 (4) 2 (3) 2 (1) 1 (3) 1 (2) 1 (1) 01 530


Our Software Service

 • SMS Grievance
 • KIOSK Citizens Service Application(Touch Screen)
 • Android Application
 • Website Development
 • School Management Software
 • Hotel Management Software
 • College Management Software
 • Room Booking Software
 • Billing Software
 • Pharmacy Software

Proposal For Grievance Apps

india

This Grievance Apps is Mobile based enterprise solution that allows Municipalities to enhance Citizen’s satisfaction through comprehensive service management and efficient service delivery.

Grievance APPS automates entire complaint process right from registration to closure. It also enforces service level policies to ensure the complaint gets attended within desired timeline or gets escalated to higher authorities for their attention and intervention.

A Citizen can lodge complaints through an APPS .An operator registers a complaint in the system
with all necessary details. A complainant can lodge single or multiple complaints during a single Log’s. In all cases, the complainant is given complaint acknowledgment number. Once a complaint is registered with the system, it is assigned to a concerned designated staff with message the reported problem. The officer is expected to resolve the complaint within a specified period. Once a complaint is resolved, the officer marks the complaint closed in the system. The citizen receives a Message confirming resolution of the complaint. If the citizen is not satisfied, he/she can request to re-open the complaint, which then escalates to the higher authority. If the complaint is not resolved and closed within the specified period, the same gets escalated to higher authorities. On repeated failure to resolve it gets escalated to the Municipal Commissioner.

 • To Check Property Tax details with outstanding amount information.
 • To Check Non Tax details with outstanding amount information.
 • To Check Water Charges details with outstanding amount information.
 • To Check Professional Tax details with outstanding amount information
 • To Check Birth Registration details.
 • To Check Death Registration details.
 • To Check Grievance Status Registration details.
 • About Municipal Information
 • City Information
 • Details of Staffs at Municipality

Proposal For Amma Unavagam

1 (3)

We, SYSCON have successfully launched the Computerized automated Token issuing system at Amma Unavagam Pollachi Municipality (Digitalization) . In our project for Amma Unavagam include both Hardware and Software .As for hardware is concerned , we have given N-Computing device with all other supporting components. We have introduced Smart Card(Token) for each food item.

Advantages of token issued by SYSCON:

 • Tokens can naver be misused (i.e Token issued by Amma Unavaga Staff
  Can’t be used for other day.)
 • Time is fixed in our Software (i.e.Morning session tokens can be used only between 7.00 am to 10 .00am and
  afternoon session 12.00 pm to 4.00pm if reqused this time limit may be changed)
 • Details of sales per day can be viewed from authorized persons (Commissioner or Chairman )from their system
  through LAN Network.
 • Sales history for any date and time may be generated whenever required
 • Stock entry can be made online
 • This Software is User Friendly Application

Proposal For SMS Grievance

This SMS Grievance Software is Mobile based enterprise solution that allows Municipalities to enhance Citizen’s satisfaction through comprehensive service management and efficient service delivery.

SMS Grievance Software automates entire complaint process right from registration to closure. It also enforces service level policies to ensure the complaint gets attended within desired timeline or gets escalated to higher authorities for their attention and intervention.

A Citizen can lodge complaints through a Message .An operator registers a complaint in the system with all necessary details. A complainant can lodge single or multiple complaints during a single Message. In all cases, the complainant is given complaint acknowledgment number.

Once a complaint is registered with the system, it is assigned to a concerned designated staff with message the reported problem. The system automatically sends an SMS to officer alerting him on the complaint for taking required actions. The Officer message up the
complainant, if necessary, to seek specific details.

The officer is expected to resolve the complaint within a specified period. Once a complaint is resolved, the officer marks the complaint closed in the system. The citizen receives an SMS confirming resolution of the complaint. If the citizen is not satisfied, he/she can request to re-open the complaint, which then escalates to the higher authority.

If the complaint is not resolved and closed within the specified period, the same gets escalated to higher authorities. On repeated failure to resolve it gets escalated to the Municipal Commissioner

This SMS Grievance Software is Mobile based enterprise solution that allows Municipalities to enhance Citizen’s satisfaction through comprehensive service management and efficient service delivery.

SMS Grievance Software automates entire complaint process right from registration to closure. It also enforces service level policies to ensure the complaint gets attended within desired timeline or gets escalated to higher authorities for their attention and intervention.

A Citizen can lodge complaints through a Message .An operator registers a complaint
in the system with all necessary details. A complainant can lodge single or multiple complaints
during a single Message. In all cases, the complainant is given complaint acknowledgment
number.

Once a complaint is registered with the system, it is assigned to a concerned designated staff with message the reported problem. The system automatically sends an SMS to officer alerting him on the complaint for taking required actions. The Officer message up the
complainant, if necessary, to seek specific details.

The officer is expected to resolve the complaint within a specified period. Once a complaint is resolved, the officer marks the complaint closed in the system. The citizen receives an SMS confirming resolution of the complaint. If the citizen is not satisfied, he/she can request to re-open the complaint, which then escalates to the higher authority.

If the complaint is not resolved and closed within the specified period, the same gets escalated to higher authorities. On repeated failure to resolve it gets escalated to the Municipal Commissioner

 • Public for retrieving information from remote through Mobile.
 • Officials for real time updates and interactions to send Demand Notice/Alerts.
 • Grievance redressing, Management and reporting.
 • System available round the clock – SMS,
 • Improved communication by way of SMS alerts

The application is designed cautiously for the cost cut,utility and user friendly,SMS pull will be done by a SMS Modem and SMS push will be through online Server.Message will be received with a10 digit Mobile number for the beneficial of the sender.And SMS triggering will be done through a shadow server for instant and secured delivery. It’s a customized application for your convenience and comfort.-